Výměna oken

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Podpora > Výměna oken

Postup při výměně oken.

 


Na tomto místě vám chceme dát několik dobrých rad právě v souvislosti s postupem prací při výměně oken ve vašem bytě. Přesto, že jsme schopni tuto akci zvládnout během jediného dne, je třeba mít na paměti, že se jedná o zásah do stavební konstrukce  vyžadující velký rozsah řemeslné práce produkující prašnost, který se nutně musí projevit v prostředí, ve kterém je vykonáván.

Úvodem hlavní technologické zásady:
(a) výměnu okna provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru bytu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (jejíž oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek)

(b) prvním krokem je demontáž starého okna - vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu(bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí (vypáčení) z okenního otvoru

(c) druhým krokem je úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna - očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a eventuelní zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry

(d) následuje instalace nového okna, usazení - ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky.

(e) dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto pěnu až do teploty -10ºC.

(f) k usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky - vnější a vnitřní parapet

(g) po vytvrdnutí montážní pěny  je provedeno zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry (eventuelně kombinace obou technologií
- dle konkrétní situace na stavbě a specifikace zakázky)

(h) posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž  žaluzií (event.sítí proti
hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

(i) po konečném hrubém úklidu pracoviště je dílo předáno zákazníkovi.

U zákazníků, kteří si na naše doporučení objednali montáž oken s tříúrovňovou izolací připojovací spáry je  postup v krocích  d,e,g  doplněn o :


(d) - na rám okna se před instalací nalepí na straně interiéru pásy parotěsné fólie

(e) - před zaplněním spáry pěnou se do vnějšího líce spáry vloží komprimační páska, bránící pronikání atmosférické vlhkosti, ale umožňující odvětrání vodních par do exteriéru

(g) - po vytvrzení PU pěny je provedeno dolepení parotěsných fólií na ostění okenního otvoru a pak následné zednické zapravení nebo zalištování


Aby i po odchodu montážní skupiny zůstal na vaší tváři úsměv a v duši spokojenost neobejdeme se bez vaší spolupráce, neboť při nejlepší vůli nejsme schopni zajistit vzhledem k výše popsanému rozsahu a charakteru prací sterilní prostředí ve vašem bytě.Doporučujeme proto se na náš příchod předem připravit:


- kolem oken nám zajistit volný přístup - co nejvíc je možné (minimálně 1,5metru - okno je těžké a „neskladné" a manipulace s ním vyžaduje prostor)

- rovněž jsou důležité volné přístupové a dopravní cesty (standardní trojkřídlové okno se svými rozměry i hmotností blíží velké šatní skříni, se kterou je třeba projít bytem a i když jsou vysazená křídla, rozměr zůstává.

- doporučujeme srolování koberců v pracovním prostoru kolem okna a přikrytí podlahy nejlépe solidním kartonem nebo starým kobercem a podobně. Zvláště ve zděných domech se silnými omítkami se nelze ubránit pádům stavební suti z výšky, v případě její malé soudržnosti s podkladem. To platí i pro zakrytí přístupových cest.

- důležité je přikrytí nábytku, který zůstal v místnosti a ostatního povrchu plastovou fólií, která vám ušetří spoustu práce při konečném úklidu. Pro tento účel nejsou vhodné mikroténové fólie, které jsou dostačující při malování. Vyplatí se investovat do hutných polyetylénových fólií, které je nejlépe přilepit ochrannými lepicími páskami. Ty odolají zvýšenému mechanickému namáhání při montážních a zednických pracech a taky průvanu, kterému se  po demontáži starých oken v bytě krátkodobě neubráníme.

Těmito opatřeními se společně vyhneme kritickým stavům, které by při veškeré snaze našich montážních pracovníků mohly nastat.

ko