Zasklení

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Zasklení

Důvodem, proč mají domy okna - je světlo. Kvalitní zasklení je způsob, jak mu umožnit vstup do interiéru naších bytů a přitom plnit další naše náročné požadavky s tím související.
Naše okna a prosklené plochy dveří zasklíváme izolačními dvojskly a trojksly špičkové kvality.
Hlavním požadavkem na kvalitu zasklení v současné době jsou úspory energie a proto v souladu s tímto trendem používáme pro veškeré zasklívání jako standard izolační dvojskla s koeficientem prostupu tepla Ug =1,1 Wm-2K-1, Ug =1,0 Wm-2K-1, Ug =0,7 Wm-2K-1,
Ug =0,6 Wm-2K-1


Tepelně-izolační vlastnosti
V našich klimatických poměrech jednoduché zasklení nebylo sto vyhovět ani těm nejzákladnějším požadavkům. Dvojité zasklení v nezávislých okenních křídlech mělo kromě celé řady nevýhod i omezené tepelně technické parametry. S nástupem nových technologií v průmyslové chemii a sklářském průmyslu došlo k rozmachu výroby sendvičového zasklení oken, reprezentovaného především dvojskly - a tím radikálního zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností. Díky tomu přestává být zasklení oken místem největšího úniku tepla, jak tomu bylo ještě v nedávné době.

Co to je izolační dvojsklo:
Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejíž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Celoobvodové spojení skla s distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání - tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Dvojskla se zvýšenou tepelnou izolací:
Ug =1,1 Wm-2K-1 (standard dodávky VPO)


Nízkých hodnot součinitele „u" je dosahováno používáním skel, na jejichž povrch je naneseno několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva způsobuje odraz tepelného záření zpět do místnosti (tzv.sníženou emisivitu). Pro další zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí - argonem nebo kryptonem.
Součástí konstrukce dvojskla s Ug =1,1 a 1,0 Wm-2K-1 je rovněž nerezový („teplý") distanční rámeček, který svojí nízkou tepelnou vodivostí přispívá ke komfortnímu užívání oken a zamezuje rosení skel u oblastí přiléhající k rámu okna.


Další výhody:

  • snížení tvorby kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících
  • propouští o polovinu méně UV záření do interiéru ve srovnání se standardními skly a tím brání blednutí barev interiéru
  • omezuje přehřívání interiéru v létě ve srovnání se standardními skly
Schéma požadavků kladených na okenní zasklení - dvojsklo.


Heat Mirror - zasklení pro náročné
Pro zákazníky, kteří chtějí využít špičky světového vývoje v oblasti tepelně technických vlastností zasklení výplní otvoru je určena technologie Heat Mirror.
Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla - je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje výjimečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2K-1 , což jsou hodnoty o 50-90% lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost- zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě.
Schéma principu dvojskla s vloženou fólií Heat Mirror  


Bezpečnostní zasklení
Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem, aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením resp. poškození případně krádeží.

Jaké jsou vlastnosti bezpečnostních skel?

Sklo tvrzené - ESG, RESTEX
Tvrzené sklo je sklo, které má díky svému speciálnímu tepelnému zpracování zvýšenou odolnost proti prasknutí. Pokud k prasknutí přece jen dojde, rozpadne se sklo na malé tupé úlomky, které nemohou způsobit zranění.
Použití: Sportovní haly, školy, celoskleněné dveře, prosklené stěny, všechna horizontální nebo šikmá zasklení

Sklo laminátové - VSG, CONNEX
Laminované sklo se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou.
Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob.

Další vlastnosti:
  • absorpce zvuku, používá se tedy i v případech zvýšených nároků na akustickou ochranu.
  • redukce UV záření prostupujícího do místností.
Použití: V případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu, pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním, konstrukcí rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti. Je také pravidlem používat VSG jako spodní (interiérovou) tabuli v horizontálním nebo šikmém zasklení.

Zvukově izolační skla
Vzrůstajícím problémem zejména v městských aglomeracích a v blízkosti dopravních koridorů se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Tzv. hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku jak administrativních , tak i bytových prostor představuje speciálně konstruované izolační sklo pro zvukovou izolaci.
Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw v jednotkách dB a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku. Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení vzduchovou neprůzvučností i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 3 dB vnímá člověk jako snížení o celou polovinu.

Protisluneční izolační dvojskla
Stále častěji se v moderní architektuře uplatňuje trend prosklených budov. Výhodou je moderní nadčasový vzhled budov, možnost flexibilního řešení interiérů daného dostatečným množstvím světla přicházejícího z venku do budovy. Velké prosklené fasády mohou být realizovány díky speciálním sklům, která chrání před slunečním zářením. Tato skla zabraňují přehřívání interiéru, zároveň v různé míře podle typu skla omezují i průchod světla do interiéru.
Stupeň propustnosti solární energie je vyjádřen hodnotou koeficientu propustnosti celkové energie g. Je udávaný v procentech z celkového množství záření a skládá se z přímé transmise energie přes sklo a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem směrem dovnitř. Čím vyšší je tedy hodnota g, tím vyšší je prohřívání interiéru. Protisluneční skla mohou samozřejmě plnit i další funkce v kombinaci se skly bezpečnostními, tepelně izolačními, akustickými. V izolačních dvojsklech se používají protisluneční skla Parsol, Planibel, Stopsol, Antelio a dále speciální skla selektivní.
Stopsol resp. Antelio je monolitické, reflexní, protisluneční sklo s velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou kovových oxidů kovů, nanášenou na čiré nebo probarvené sklo. Tato vrstva je velmi odolná vůči extrémním podmínkám prostředí. Stupeň reflexe je vyjádřen parametry reflexe solární a reflexe viditelné části spektra.
ko