Co je to PVC?

Upoutávka na plastová okna a dveře
Home > Co je to PVC?

PVC - polyvinylchlorid - materiál pro výrobu okenních profilů

PVC - polyvinylchlorid - materiál pro výrobu okenních profilů

PVC patří k nejstarším umělým hmotám. Jeho počátky sahají do první poloviny 19. století, první patent na výrobu PVC byl vydán v roce 1913. Skutečný rozvoj použití a výroby nastal až po druhé světové válce. V tomto období začal v Německu i vývoj použití pro výrobu okenních profilů a jejich výroba. První plastová okna z PVC byla vyrobena a instalována už v roce 1951. V první polovině šedesátých let probíhal úspěšně výzkum okenních konstrukcí z PVC i v Československu, k realizaci však bohužel nedošlo.

Co je to PVC? Je to termoplastická umělá hmota, tzn., že je formovatelná za tepla. Základními surovinami pro výrobu PVC jsou: kamenná sůl (hydroxid sodný) a ropa. Z kamenné soli se získává chlór elektrolýzou alkalických chloridů, to znamená technickým rozkladem vodného roztoku soli pomocí elektrické energie. Přitom se vytvoří hydroxid sodný, chlór a vodík v nezměnitelném poměru množství. Z ropy se získává ethylen. Ethylen a chlór vytvoří 1,2 – dichlórethan a z toho vzniká v dalším stupni reakce vinylchlorid. Vinylchlorid polymeruje na polyvinylchlorid.
PVC lze zjednodušeně rozlišit na tvrdý a měkčený. Vlastnosti jsou dány různým postupem polymerizace a přídavnými látkami, jako jsou např. stabilizátory, změkčovadla, pigmenty, atd. Pro plastová okna, a na ně se zaměříme, se používá tvrdý PVC, tj. bez změkčovadel, se stabilizátory na bázi olova, omezeně na bázi Ca-Zn. Stupeň vývoje je v současnosti takový, že kvalitní výrobek má vynikající odolnost vůči vlivům UV záření a životnost se uvádí minimálně 40-60 let, maximální nikdo nezná.

Vlastnosti PVC

  1. PVC vykazuje dlouhodobou odolnost vůči působení světla a počasí. To znamená, že kvalita plochy v průběhu let se podstatně nezmění. Při odpovídající péči se nepředpokládá žádné zhoršení kvality povrchu. Jako důkaz slouží testy prováděné jak ve volné přírodě v extrémních podmínkách, např. Alpy, poušť v Arizoně v USA nebo mořské pobřeží v Irsku, tak i v laboratořích, tzv. xenotesty.
  2. PVC má velmi dobrou odolnost vůči stárnutí. To znamená, že mechanické vlastnosti i při dlouhodobém používání se z hlediska užívání nemění. Dokladem je např. zkouška, kterou provedl HOECHST AG s okny v roce 1994 po 26 letém používání. Kromě vzniklé ochranné povrchové vrstvičky aditiv v tl. 100 mikronů, která způsobila nepatrnou ztrátu lesku, nebyly pozorovány žádné změny mechanických či termických vlastností. Na základě těchto a jiných zkoušek lze konstatovat, že i dlouhodobě zabudované okenní profily lze použít pro výrobu nových profilů, t.j. recyklovat, nanejvýš s přidáním některých stabilizátorů a modifikátorů. Vlastnosti jako pevnost v rohu, modul pružnosti, odolnost proti nárazu, atd. zůstávají beze změny. Nevětší recyklační zařízení VEKA-Umwelttechnik, které zpracovává staré profily i od jiných výrobců, dokáže zhodnotit stará okna na 97,5%, z toho PVC na 100%, přičemž oddělí i bílý PVC od barevného. Uvádí se, že takto upravený PVC lze 7-8 krát recyklovat.
  3. Díky těmto vlastnostem je zaručena životnost oken minimálně 50let, maximální zatím není známá. V případě poškození se většinou jedná o závadu zasklení nebo kování.
  4. Okna z PVC nevyžadují žádnou obzvláštní péči. Na hladký povrch profilů se používají obvyklé domácí čistící prostředky, na kování se použije olej. Dále je třeba kontrolovat těsnění a odvodňovací otvory.
  5. Ve srovnání s pořizovacími náklady vychází velmi příznivě poměr cena/hodnota.
  6. PVC jakožto polymer vykazuje nepatrnou tepelnou vodivost 0,17 W/m.K (hliník 209,3 W/m.K, dřevo cca 0,16 W/m.K). S odpovídajícím zasklením přispívá PVC k celkovým vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem okna.
  7. PVC lze snadno obrábět, svařovat, ohýbat, různými způsoby vytvořit barevný povrch. Díky těmto a jiným vlastnostem je možné přizpůsobit finální výrobek naprosté většině požadavků na tvar, barvu a celkovou architekturu.
  8. PVC je jako všechny umělé hmoty v zásadě hořlavý. Obzvláště tvrdý PVC vyžaduje ale zdroj hoření, než začne sám hořet. Je samozhášivý. Škody způsobené ohněm jsou vždy nebezpečné, ať již s PVC nebo bez. Zvláštností PVC je uvolňování chlorovodíku při hoření. Toto ovšem při celkovém posouzení požáru má velmi omezený význam. Chlorovodík je nejedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem. Můžete sami vyzkoušet.
  9. Okenní profily jsou vystaveny slunečnímu světlu, tedy působení UV záření a navíc při výrobě profilu i krátkodobě teplotě 210 C. K tomu, aby PVC byl odolný vůči těmto vlivům slouží stabilizátory, organická spojení kovových složek, především na bázi olova. Olovo a jeho sloučeniny jsou zdraví škodlivé, pokud s nimi přijde člověk do styku. Olovo je ale v PVC profilu pevně vázáno a je nemožné , aby se uvolnilo. Je to stejné jako u skleniček na víno z olovnatého křišťálu a nikdo nezpochybňuje jejich používání.
PVC vykazuje neobyčejnou odolnost proti chemikáliím jako jsou např. anorganické kyseliny, louhy, organické sloučeniny jako jsou tuky, oleje, alifatické uhlovodíky, benzin, alkohol, čistící prostředky, voda. Díky tomu je PVC odolný vůči vlivům prostředí, např. kyselým dešťům, může být použit i u bazénů s chlorovanou vodou. Naproti tomu PVC není odolný vůči sloučeninám jako: estery, ketony, aromatické uhlovodíky a benzol.
ko